Köpvillkor

Köpvillkor


1. Allmänt
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.mydiluo.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Diluo AB organisationsnummer 556833-8445 (”Diluo”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Diluo framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.
För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Diluo accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Diluo förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Diluo reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Diluo har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Diluo naturligtvis att meddela Kunden detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Diluo fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Diluo ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Diluo eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Diluo.

2. Avtal och Beställning
För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies.

Ett avtal om köp ingås först när Diluo bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Diluo per e-post. Diluo uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Diluos kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Diluo. Om beställningen återkallas så kommer Diluo att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.
När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Diluos behandling av personuppgifter finns i Diluos Integritetspolicy.

4. Priser, avgifter och betalning
Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Diluo har rätt att ta betalt av Kunden i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Diluo. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Diluo eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Diluo förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5. Kampanjer och erbjudanden
Diluo kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Diluo i samband med kampanjen. Diluo förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen inom utlovat antal arbetsdagar räknat från det att Diluo skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen. Vid leveransförsening meddelar Diluo dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Diluo rätt att debitera Kunden en avgift på 300 SEK.

7. Ångerrätt
Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Diluo detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).
Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Diluo. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Diluo. Varan ska skickas väl emballerad, i oanvänt skick och i originalkartong.
När Kunden ångrar sitt köp betalar Diluo tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Diluo erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Diluo rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Diluo betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Diluo tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Diluo får dock vänta med återbetalningen tills Diluo tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation
Information om garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Diluo så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

Diluo står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Diluo att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Diluo strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Diluo mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Diluo förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Diluo riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Force Majeure
Diluo ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Diluo inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Diluo Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Diluo rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. Ändringar av Villkoren
Diluo förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Diluo har informerat Kunden om ändringarna. Diluo rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

11. Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

12. Tillämplig lag och tvist
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Diluos kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Diluo beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.